Hotelový manažment

Jednoročné (2 semestrálne) kombinované štúdium organizované v spolupráci so Zväzom hotelov a reštaurácií SR. Špecializovaný kurz akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pre všetkých záujemcov o vzdelanie v oblasti hotelierstva.

Rozsah:
Akreditácia v rozsahu  (6 modulov) – prebieha od októbra do júna

Cieľ:
Frekventanti štúdia získajú moderné teoretické aj praktické poznatky z oblasti kontroly a riadenia ubytovacieho a stravovacieho zariadenia, manažmentu prevádzky a služieb, personálneho - komunikačného manažmentu, finančného a gastronomického manažmentu. Účastníci štúdia si doplňujú a rozširujú svoje poznatky z oblasti hotelového manažmentu a konfrontujú ich so svojou praxou, prípadne (ak ešte len zamýšľajú aktívne pôsobiť v oblasti hotelierstva) využijú tieto poznatky pri ich aplikácii v budúcej praxi.

Ukončenie:
Kurz-štúdium je ukončený záverečnou skúškou a získaním „Osvedčenia o získanom vzdelaní“.